2015

Functioneren beheers- en controlesystemen

Uit figuur 3.1 blijkt dat de beheers- en controlesystemen bij alle fondsen in de onderzochte periode voldoende functioneren. Uitzondering is het EVLF. Bij de meeste fondsen zijn nog wel enkele verbeteringen nodig. Vermeldenswaard is dat in tegenstelling tot vorig jaar het EVF nu voldoende functioneert en dat bij het EVLF (wegens een incidentele fout) de score deze keer lager uitvalt. 

Functioneren beheers- en controlesystemen

Verbeterpunten landbouwfondsen

Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat de onderzochte beheers- en controlesystemen van de landbouwfondsen ELGF en ELFPO in de onderzochte periode voldoende functioneerden. Wel constateren wij, evenals vorig jaar, dat een deel van de administratieve controles op subsidies voor ontwikkeling van de kwaliteit van het platteland (ELFPO) versterking behoeven. Het betaalorgaan heeft medio 2015 een verbeterplan in uitvoering genomen. Het is nog te vroeg om over de effecten van het verbeterplan uitspraken te kunnen doen.
Wat ELFPO-subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer betreft constateren we dat de onrechtmatige betalingen verder zouden moeten worden teruggedrongen. Hiervoor moeten landbouwondernemingen nog beter de afgesproken beheervoorschriften naleven. Ook zijn op dit terrein aanvullende maatregelen nodig.
 
Op onze website noemen wij in de toelichting op het fonds nog een aantal aandachtspunten:
 • verbeteren van controles op producentenorganisaties van telers (ELGF);
 • versnellen van oplevering van een deel van de resultaten van controles ter plaatse (ELFPO);
 • tijdig instellen van vorderingen op subsidieontvangers (ELFPO).

Verbeterpunten Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat de onderzochte beheers- en controlesystemen van het EFRO in de onderzochte periode voldoende functioneerden. Wel constateren wij drie belangrijke verbeterpunten:
 • Er zijn al enkele jaren problemen in de samenwerking tussen de betrokken instanties in het EFRO-veld. Deze problemen hebben vaak te maken met verschillende interpretaties van regelgeving. Ook bestaat er geregeld onenigheid over de diepgang waarmee de auditautoriteit controleert. Een verbetertraject is in 2015 in gang gezet. Een betere samenwerking is noodzakelijk om de programmaperiode 2007-2013 goed af te sluiten en de programmaperiode 2014-2020 goed te starten.
 • De afsluiting van de programmaperiode vraagt nog veel controlewerkzaamheden bij de programma’s EFRO Oost en West. Bij deze programma’s zullen de autoriteiten nog relatief veel kosten op een betrekkelijk laat moment in 2016 declareren. Om geen Europese bijdragen aan EFRO-projecten mis te lopen dienen de autoriteiten de kosten tijdig te controleren en te declareren.
 • De Europese Commissie onderzoekt op dit moment hoe de certificeringsautoriteit financiële correcties (‘geschrapte bedragen’) verwerkt in een jaarlijks verplicht overzicht. Volgens de Europese Commissie heeft Nederland deze bedragen de afgelopen jaren niet correct verwerkt in het overzicht. De certificeringsautoriteit dient het overzicht volgens de Europese Commissie te corrigeren. Deze bevinding heeft ertoe geleid dat de Europese Commissie EFRO West een tijdelijke betaalonderbreking heeft opgelegd. Dit vormt een extra risico voor de tijdige declaratie van kosten van EFRO West. 
Op onze website noemen wij in de toelichting op het fonds nog een aantal aandachtspunten:
 • verbeterpunten in managementverificaties bij managementautoriteit EFRO West en geautomatiseerde informatiesystemen bij alle managementautoriteiten;
 • verbeteren van vastlegging van controlespoor en uitvoering van certificeringswerkzaamheden door de certificeringsautoriteit;
 • aanscherpen van de normatiek voor noodzakelijkheid van kosten.

Verbeterpunten Europees Sociaal Fonds

Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat de onderzochte beheers- en controlesystemen van het ESF in de onderzochte periode voldoende functioneerden. Wel constateren wij dat de afsluiting van de programmaperiode veel aandacht vereist.
Op onze website noemen wij in de toelichting op het fonds nog een aantal aandachtspunten:
 • verbeterpunten in managementverificaties, vastlegging van controlespoor en betrouwbaarheid van het geautomatiseerde systeem bij de managementautoriteit;
 • verbeteren van vastlegging van controlespoor, uitvoering van certificeringswerkzaamheden en controle van vorderingen en schrappingen door de certificeringsautoriteit.

Verbeterpunten Europees Visserijfonds

Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat de onderzochte beheers- en controlesystemen van het EVF in de onderzochte periode voldoende functioneerden. Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Wel constateren wij dat de afsluiting van de programmaperiode nog veel controlewerkzaamheden vereist. De managementautoriteit moet nog relatief veel kosten declareren, waarvan veel op een relatief laat moment in 2016. Het risico bestaat dat de autoriteiten niet tijdig alle kosten kunnen declareren, waardoor mogelijk nog meer Europese bijdragen aan visserijprojecten verloren gaan. Ondanks verbeteringen in de beheers- en controlesystemen resteren er nog veel verbeterpunten.
Op onze website noemen wij in de toelichting op het fonds nog een aandachtspunt: verbeteren van vastlegging van het controlespoor, uitvoering van certificeringswerkzaamheden en controle van vorderingen en schrappingen door de certificeringsautoriteit.

Verbeterpunten migratiefondsen

Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat de onderzochte beheers- en controlesystemen van de migratiefondsen ETF, EBF en EIF in de onderzochte periode voldoende functioneerden. Dit geldt niet voor het EVLF, waar sprake was van een onvoldoende functionerend systeem. Dit resulteerde in een percentage onrechtmatigheden boven de norm van 2%.